Rezerwacja tel. +48 606272274

1. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w Ruskiej Bani 

 • 1.1. Informacje ogólne
 1. Każda osoba korzystająca z usług Ruskiej Bani  jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu  
 2. Wejście na obiekt oznacza, że osoba korzystająca z usług Ruskiej Bani zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi Regulaminami obowiązującymi na terenie Kąpieliska Głębokie oraz w samym Obiekcie, wyraziła zgodę na ich treść oraz zobowiązała się do ich stosowania w całości.  
 3. Dzieci, które nie ukończyły 13 lat mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawiczną opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby, odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz szkody przez nie wyrządzone.
 4. Na teren Ruskiej Bani zakazuje się wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających i innych substancji odurzających.
 5. Osoby w stanie wskazującym na bycie pod wpływem alkoholu lub innych substancji nie będą wpuszczane na obiekt.
 6. Nie wolno wnosić i spożywać artykułów spożywczych i napojów (w tym alkoholowych) oraz środków odurzających na teren Ruskiej Bani
 7. Osoby wskazujące na wysokie spożycie alkoholu będą wypraszane z obiektu.
 8. Kategorycznie zabrania się spożywania przyniesionego alkoholu i innych substancji w szatni i innych pomieszczeniach Ruskiej Bani pod groźbą natychmiastowego wyproszenie z Ruskiej Bani i zakazu wstępu na obiekt przez jeden miesiąc.
 9. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu wejścia, do momentu wyjścia
 10. Opłata w wysokości 5zł jest naliczana dla każdej osoby za każde rozpoczęte piętnaście minut pobytu przekraczające limit czasowy.
 11. Wejście do Ruskiej Bani umożliwia wyłącznie wykupienie ważnego biletu/karnetu wstępu do w/w strefy w godzinach pracy obiektu.
 12. Użytkownicy Ruskiej Bani zobowiązani są do skorzystania z natrysków przed wejściem do Sauny
 13. Na terenie Ruskiej Bani obowiązuje zakaz używania własnych odbiorników MP3, dronów, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i tym podobnych urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu lub dźwięku. Obsługa Ruskiej Bani ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Użytkowników.
 14. Strefa Sauny jest strefą nietekstylną. Użytkownicy (odwiedzający) korzystający z Sauny zobowiązani są przebywać w Saunie bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Użytkownicy niekompletnie ubrani, bądź nadzy.
 15. Poruszanie się Użytkowników po Ruskiej Bani bezwzględnie powinno odbywać się w klapkach.
 • 1.2. Regulamin Sauny
 1. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z Sauny nie powinny korzystać przede wszystkim osoby:
 • tuż po odbytym treningu o charakterze wytrzymałościowym,
 • mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
 • kobiety w czasie menstruacji,
 • cierpiące na jaskrę,
 • cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
 • cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
 • w stanie ostrej choroby gorączkowej,
 • dużej skłonności do krwawień,
 • cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
 • cierpiące na choroby układu krążenia,
 • cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate
 • cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
 • w stanach pozawałowych i powylewowych,
 • cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami,
 • cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
 • z objawami dekompresji,
 • cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.

 2.   Wejście do Sauny stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.

 3.   W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z Sauny, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z
          niniejszej usługi.

 • 1.3. Zachowanie w saunie 
 1. W saunie obowiązuje bezwzględna cisza. Wyjątkiem są rytuały saunowe, których charakter jest zależny od zamysłu Saunamistrza.
 2. Z sauny można korzystać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania – siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób, aby żadna cześć ciała (także stopy) nie stykała się bezpośrednio z deskami. Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.
 3. Do sauny należy wchodzić boso.
 4. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
 5. Obsługą Sauny i znajdujących się w niej urządzeń może zajmować się jedynie pracownik Ruskiej Bani. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.
 6. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Ruskiej Bani należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
 7. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników Ruskiej Bani. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Saunę.
 8. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
 9. Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.  
 10. Każdorazowo po skorzystaniu z sauny należy opłukać ciało pod natryskami zimną wodą lub wejść do jeziora. Ciało należy schładzać od stóp w kierunku serca, nie polewać zimną wodą rozgrzanej głowy. Każdy cykl kąpieli saunowej należy zakończyć 15-20 minutowym odpoczynkiem w pozycji leżącej.
 11. W Saunie mogą odbywać się rytuały saunowe. Przebieg rytuału saunowego i jego tematykę ustala Saunamistrz. Rytuałowi saunowemu towarzyszy muzyka.
 12. Wykonanie rytuału saunowego wymaga uprzedniego wywietrzenia sauny, dlatego Saunamistrz może poprosić Użytkowników o opuszczenie sauny 15 minut przed rytuałem saunowym.
 • 1.4. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy Ruskiej Bani 
 1. Przebywając w Saunie należy stosować się do ogólnych zasad saunowania.
 2. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po ich uprzednim przykryciu (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
 3. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC w szczególności pod prysznicami i jacuzzi oraz wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 4. Zachowanie Użytkowników przebywających w  Saunie  nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe (bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z Sauny, itp. jest zabronione). Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. W Ruskiej Bani nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym.
 5. Użytkownicy, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej lub z innych powodów, proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi Ruskiej Bani.
 6. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie, lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 7. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować koniecznością opuszczenia Ruskiej Bani odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad regulaminu jak również podjęciem przez Ruskiej Bani innych kroków przewidzianych prawem oraz zakazem wstępu do Ruskiej Bani na okres jednego miesiąca lub bezpowrotnie.
 • 1.5. Zachowanie w barze w Ruskiej Bani
 1. Ze względów higienicznych i estetycznych z baru korzystać można jedynie w stosownym okryciu (np. w ręczniku, pareo, płaszczu kąpielowym lub szlafroku).
 2. Ze względów bezpieczeństwa spożywanie napojów w naczyniach szklanych dozwolone jest wyłącznie przy barze i znajdujących się w Strefie baru.
 3. W celu uniknięcia wypadków informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.
 4. Poza teren baru mogą być wynoszone jedynie napoje serwowane przez obsługę w nietłukących się opakowaniach.

 

Osoby niestosujące się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą być upomniane przez obsługę i/lub wyproszone z Ruskiej Bani bez zwrotu opłaty za wstęp.